Polityka prywatności

Obowiązująca od 25 maja 2018 r.
Szanując Państwa prywatność dbamy o ochronę Państwa danych osobowych. Prosimy o uważne
zapoznanie się z treścią Polityki Prywatności przed rozpoczęciem korzystania z naszych usług.

 1. Kim jesteśmy.
 2. Jakie dane zbieramy na Państwa temat.
 3. Dlaczego przetwarzamy informację na Państwa temat.
 4. W jaki sposób będziemy Państwa informować o zmianie w naszej Polityce Prywatności.
 5. Państwa prawa.
 6. Komunikacja.
 7. Komu udostępniamy dane osobowe.
 8. Gdzie i przez jaki okres przechowujemy Państwa dane.
 9. Środki techniczne i organizacyjne oraz bezpieczeństwo przetwarzania.
 10. Odnośniki do stron internetowych podmiotów trzecich.
 11. Kontakt.

Ad. 1.
Głównym administratorem Państwa danych w zakresie świadczenia usług jest „Pośrednictwo w
obrocie nieruchomościami Bogdanowicz & Semkiw Spółka Cywilna” z siedzibą w Braniewie
(14-500), ul. Krasickiego 27/2, zwany dalej BiS Nieruchomości. Bis Nieruchomości wpisana jest
do Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej oraz posługuje się następującymi numerami
identyfikacyjnymi NIP 5821628162, REGON 366987706. Stosowne dane kontaktowe
przedstawione są w sekcji 11.

Ad. 2.
1) Podczas zawarcia umowy o pośredniczenie w obrocie nieruchomościami, ( ) pośrednictwa
sprzedaży/ wynajmu nieruchomości zbieramy na Państwa temat następujące informacje:
– nazwisko i imiona;
– PESEL – w przypadku obywatela Rzeczypospolitej Polskiej;
– adres miejsca zamieszkania;
– numer kontaktowy, adres e-mail;
– nazwa, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość.
2) Dane dotyczące sprzedawanej/ wynajmowanej nieruchomości (adres nieruchomości, nr działek
gruntu, nr księgi wieczystej), ze względu na pufność danych dotyczących nieruchomośći istnieje
możliwość dotarcia do danych osobowych.
3) Dane pozyskane z publicznie dostępnych źródeł oraz w ramach pełnomocnictwa takich jak:
urzędy miast, gmin, starostwo powiatowe, spółdzielnie mieszkaniowe, zarządy nieruchomości.

Ad. 3.
Będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe tylko wtedy, gdy jest zgodne z przepisami prawa.
Najczęściej przetwarzamy Państwa dane osobowe, gdy:

 • jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy ( proszę pamiętać, że korzystając z
  naszych usług zawieramy z Państwem umowę pośrednictwa w obrocie nieruchomościami)
 • jest to niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów;
 • jest to niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego.
  W pewnych okolicznościach możemy również przetwarzać Państwa dane na podstawie uzyskanej
  przez Państwa zgody. W takich przypadkach, w momencie pozyskiwania Państwa zgody
  poinformujemy Państwa o celu przetwarzania i kategorii przetwarzanych danych osobowych.

Ad. 4.
Polityka Prywatności może być przez nas zmieniana lub aktualizowana. Wszelkie zmiany zostaną
zamieszczone na stronie bsnieruchomosci.pl, a dodatkowo poinformujemy Państwa o nich za
pośrednictwem wiadomości email. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na dokonane przez nas
zmiany, można zawrzeć aneks do umowy pośrednictwa.

Ad. 5.
Obowiązujące przepisy dotyczące ochrony prywatności przyznają Państwu pewne prawa związane
z przetwarzaniem Państwa danych osobowych. O zakresie przysługujących Pańswtu praw decyduje
charakter podejmowanych przez nas działań.
Jeśli chcą Państwo zrealizować którekolwiek z praw opisanych poniżej, prosimy o skontaktowanie
się z nami drogą mailową bądź telefonicznie.
Prawo dostępu do Państwa danych osobowych. Prawo to umożliwia Państwu otrzymanie
informacji, czy przetwarzamy dane osobowe na Państwa temat, a jeżeli tak, prawo do otrzymania
kopii danych osobowych, które przetwarzamy. Prawo dostępu do danych osobowych pozwala
Państwu na zweryfikowanie tego, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem.
Prawo do sprostowania Państwa danych osobowych. Prawo to zapewnia możliwość żądania
poprawienia niekompletnych, nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, które przetwarzamy. W
niektórych przypadkach realizując Państwa żądanie będziemy musieli zweryfikować poprawność
nowych danych, które Państwo nam dostarczycie.
Prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Prawo to pozwala Państwu
zwrócić się do nas o wstrzymanie przetwarzania Państwa danych osobowych w następujących
sytuacjach: (a) gdy chcą Państwo abyśmy sprawdzili prawidłowość danych; (b) gdy nasze
przetwarzanie jest niezgodne z prawem; (c) gdy dane są Państwu potrzebne do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń, mimo, że nie potrzebujemy już Państwa danych do naszych
własnych celów przetwarzania; (d) gdy Państwo wnieśliście sprzeciw wobec naszego
przetwarzania, ale musimy zweryfikować czy w dalszym ciągu mamy nadrzędne i prawnie
uzasadnione podstawy do kontynuowania przetwarzania Państwa danych osobowych.
Prawo do usunięcia Państwa danych osobowych. Prawo to umożliwia Państwu żądanie usunięcia
Państwa danych osobowych, jeśli nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane.
Możecie Państwo również żądać od nas usunięcia Państwa danych osobowych, jeśli skutecznie
zrealizowaliście Państwo przysługujące Państwu prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania (zob.
poniżej), jeśli przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem lub jesteśmy zobowiązani do
usunięcia Państwa danych osobowych w celu wywiązania się z obowiązku prawnego wskazanego
w przepisach obowiązującego prawa. Prosimy pamiętać, że w niektórych przypadkach, jesteśmy
zobowiązani przetwarzać Państwa dane na podstawie obowiązujących przepisów i nie możemy
zrealizować Państwa żądania. Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo w ad. 8..
Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych w sytuacji, gdy
przetwarzamy Państwa dane w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionego interesu (naszego lub
podmiotów trzecich). Prawo do sprzeciwu można wnieść z przyczyn związanych z Państwa
szczególną sytuacją, gdy Państwa zdaniem przetwarzanie wpływa na Państwa prawa lub wolności.
Prawo do wniesienia sprzeciwu przysługuje Państwu również jeśli przetwarzamy Państwa dane w
celach marketingu bezpośredniego. W niektórych przypadkach, możemy wykazać, że posiadamy
prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które są nadrzędne wobec Państwa praw i
wolności (np. konieczność zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu oraz przeciwdziałanie
oszustwom). W takich przypadkach prawo do sprzeciwu nie łączy się z usunięciem Państwa danych
osobowych.
Prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych. Realizując to prawo dostarczymy Państwu lub
wskazanej przez Państwa osobie trzeciej Państwa dane osobowe w ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Prosimy pamiętać, że
prawo to przysługuje Pańswtu tylko w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody
lub przesłanki wykonania umowy, którą z nami Pańswtozawarliście, a samo przetwarzanie odbywa
się w sposób zautomatyzowany (w systemach informatycznych).
W przypadku, gdy udzieliliście Państwo nam zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych,
macie Państwo prawo do wycofania jej w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Realizacja praw jest, co do zasady, bezpłatna: Nie będziecie Państwo musieli wnosić opłaty za
realizację prawa dostępu do Państwa danych osobowych (lub za realizację jakichkolwiek innych
praw). Możemy jednak pobrać opłatę w rozsądnej wysokości, jeśli Państwa żądanie jest w
oczywisty sposób nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na ich ustawiczny
charakter. W takich przypadkach możemy również odmówić spełnienia Państwa żądania.
Czas realizacji żądań: Dokładamy starań, aby odpowiedzieć na wszystkie prawnie uzasadnione
żądania w ciągu jednego miesiąca. Jeśli Państwa żądanie jest szczególnie skomplikowane lub
złożyliście Państwo kilka żądań ich rozpoznanie może zająć nam dłużej niż miesiąc. W takim
wypadku poinformujemy Państwa o wydłużeniu terminu i zapewnimy Państwu bieżące informacje
dotyczące realizacji Państwa żądania.
Macie Państwo również prawo w dowolnym czasie wnieść skargę do administratora, zgodnie z
informacjami wskazanymi w ad. 11.
Będziemy wdzięczni, jeśli przed wniesieniem skargi do administratora, dacie Państwo nam szansę
zajęcia się Państwa sprawą i wątpliwościami związanymi z naszym działaniem. Z tego powodu
prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny.

Ad. 6.
Będziemy komunikować się z Państwem za pośrednictwem wiadomości email, SMS lub
telefonicznie. Komunikacja będzie mieć na celu potwierdzenie Państwa preferencji, informowanie
Państwa o przebiegu wykonania umowy pośrednictwa oraz w przypadku innych wiadomości
transakcyjnych związanych z naszymi Usługami. Ze względu na to, że wysyłanie Państwu tego
rodzaju komunikatów jest z naszej perspektywy konieczne, możecie państwo nie mieć możliwości
rezygnacji z ich otrzymywania.

Ad. 7.
Do realizacji celów wskazanych w ad. 3, możemy udostępniać Państwa dane osobowe
następującym kategoriom odbiorców:
Wybrane kancelarie notarialone, celem przygotowania aktu sprzedaży nieruchomości i tutaj
umowy sprzedaży, umowy przedwstępne, umowy warunkowe.
Przygotowanie umów przedwstępnych, umów sprzedaży innych obiektów budowlanych
(garaży, pawilonów handlowych, budynków gospodarczych, etc.) bez udziału kancelarii
notarialnych.
Podmioty trzecie świadczące usługi: Korzystamy z usług podmiotów trzecich, które pomagają
dostarczać nam określone rozwiązania związane z naszymi Usługami, np. Informatyk.
Przeprowadzamy kontrole naszych dostawców i wymagamy od nich zapewnienia bezpieczeństwa
Państwa danych osobowych oraz przetwarzania ich zgodnie z prawem. Nie pozwalamy na to, aby
nasi dostawcy przetwarzali Państwa dane osobowe do własnych celów. W ramach naszej
współpracy zastrzegamy, że dostawcy mogą przetwarzać je tylko w wyraźnie wskazanych celach,
zgodnie z naszymi instrukcjami.
Dostawcy usług marketingowych i analitycznych: W celu ulepszania naszych Usług, czasem
udostępniamy informacje o Państwa w postaci uniemożliwiającej identyfikację dostawcom usług
analitycznych, którzy pomagają nam analizować w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych
Usług. Dla celów monitorowania i raportowania efektywności kampanii naszych partnerów
biznesowych oraz w celach wewnętrznych analiz biznesowych, dzielimy się z nimi informacjami w
sposób uniemożliwiający identyfikację użytkowników.
Organy ścigania, organy nadzorcze i inne: Możemy ujawnić Państwa dane osobowe organom
ścigania, organom nadzorczym, organom władzy publicznej, podmiotom wykonującym zadania
publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej oraz innym podmiotom trzecim.
Ujawnienie takich danych odbywa się w związku z wykonywaniem obowiązków prawnych.
Możemy podjąć decyzje o sprzedaży, przekazaniu lub połączeniu części naszej spółki lub naszych
aktywów. Możemy również dążyć do przejęcia innych przedsiębiorstw lub do połączenia z nimi. W
przypadku jakiejkolwiek zmiany, nowy właściciel będzie mógł wykorzystywać Państwa dane
osobowe w sposób opisany w niniejszej Polityce Prywatności.
Informacje dostępne publicznie: Jeśli korzystacie Państwo z naszych Usług i decydujesz się
wystawić określony przedmiot na sprzedaż, wynajem, dzierżawę, poddzierżawę, etc. Możecie
Państwo podjąć decyzję o ujawnieniu pewnych danych osobowych dla pozostałych użytkowników
stron internetowych za pośrednictwem których widoczne są nasze ogłoszenia w ramach
świadczenia usług wynikających z umowy pośrednictwa. Informacje te nie obejmują Państwa: imię
i nazwisko, adres email, Państwa lokalizację i numer kontaktowy, jendakże zdjęcia nieruchomości,
filmy oraz opis w ogłoszeniu mogą wskazywać do kogo należy, kto jest właścicielem
nieruchomości. Prosimy pamiętać, że każda informacja, którą Państwo ujawniacie innym
użytkownikom może być przekazana dalej, dlatego prosimy zachować w tej kwestii szczególną
rozwagę.

Ad. 8.
Dane, które gromadzimy na Państwa temat będą przechowywane i przetwarzane na odpowiednio
zabezpieczonym nośniku danych, w celu zapewnienia naszym klientom jak najwyższej jakości
usług, np.wysokiej jakości ogłoszeń, zdjęć, filmów, treści.
Przechowujemy Państwa dane tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celów, dla których
zostały zebrane, w tym w ramach wypełniania obowiązków prawnych, podatkowo-księgowych lub
dla celów sprawozdawczych.
W celu określenia odpowiedniego okresu retencji danych osobowych, uwzględniamy ilość i
charakter przetwarzanych danych, w tym charakter danych szczególnej kategorii. Bierzemy także
pod uwagę potencjalne ryzyko niedozwolonego wykorzystania lub nieuprawnionego ujawnienia
Państwa danych osobowych, możliwość realizacji celów przetwarzania za pomocą innych środków
orz treść przepisów odnoszących się do przetwarzanych danych osobowych.
Państwa dane osobowe związane z umową pośrednictwa przechowujemy przez czas jej trwania dla
celów realizacji usług świadczonych, jak również do celów prawnych, podatkowo-księgowych lub
dla celów sprawozdawczych.
Po zakończeniu umowy pośrednictwa możemy przechowywać Państwa dane osobowe w zakresie i
przez okres, który jest niezbędny do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa lub
naszych prawnie uzasadnionych interesów (np. w celach zwalczania nadużyć).
Dane osobowe przetwarzane w ramach ogłoszeń na stronach internetowych
(magda@bsnieruchomosci.pl, patryk@bsnieruchomosci.pl, kontakt@bsnieruchomosci.pl), smsów,
wykazu rozmów telefonicznych, są przechowywane przez okres 6 miesięcy od dnia sprzedaży/
wynajmu/ dzierżawy/ poddzierżawy nieruchomości.
Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące okresów retencji Państwa danych, prosimy o
kontakt się z nami za pomocą wiadomości e-mail (magda@bsnieruchomosci.pl).

Ad. 9.
Wszystkie informacje, które otrzymujemy na Państwa temat, przechowujemy na odpowiednio
zabezpieczonym nośniku danych. Wdrożyliśmy także odpowiednie oraz niezbędne środki
techniczne i organizacyjne służące ochronie Państwa danych. Stale oceniamy stopień
bezpieczeństwa w ramach umowy pośrednictwa oraz monitorujemy wewnętrzne regulacje i
procedury zaprojektowane po to, by (a) chronić dane przed przypadkową lub niezgodną z prawem
utratą, dostępem lub ujawnieniem, (b) identyfikować możliwe do przewidzenia ryzyka, oraz (c)
minimalizować zagrożenia dla bezpieczeństwa, w tym przez dokonywanie oceny ryzyka i regularne
testy.
Prosimy pamiętać, że pomimo wdrożonych przez nas środków ochrony Państwa danych
osobowych, udostępnianie informacji za pośrednictwem Internetu lub publicznie dostępnych sieci,
nigdy nie jest całkowicie bezpieczne i istnieje ryzyko, że dostęp do Państwa danych osobowych
uzyskają nieuprawnione do tego osoby trzecie.

Ad. 10.
Strona bsnieruchomosci.pl oraz portale, za pośrednictwem których zamieszczamy ogłoszenia może
zawierać odnośniki do stron internetowych lub aplikacji podmiotów trzecich. Jeśli przekierujecie
się Państwo (za pomocą „kliknięcia”) w jeden z takich odnośników, prosimy pamiętać, że każda ze
stron, na którą zostaniecie Państwo przekierowani posiada własną politykę prywatności. Nie mamy
wpływu na takie strony internetowe/aplikacje i nie jesteśmy odpowiedzialni za ich polityki.
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z informacją o polityce prywatności każdej strony
internetowej, którą Państwo odwiedzacie opuszczając stronę bsnieruchomosci.pl.

Ad. 11.
W celu uzyskania dodatkowych informacji lub realizacji Państwa praw, prosimy o kontakt się z
Magdaleną Semkiw Administratorem Danych Osobowych w Pośrednictwo w obrocie
nieruchomościami Bogdanowicz & Semkiw Spółka Cywilna. Jeżeli chcecie Państwo skontaktować
się z nami w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy:

 • wysłać list na nasz adres:
  Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Bogdanowicz & Semkiw Spółka Cywilna
  ul. Krasickiego 27/2; 14-500 Braniewo
 • przesłać wiadomość e-mail na adres:
  magda@bsnieruchomosci.pl

Compare

Enter your keyword